Disclaimer

De informatie op deze website achter de inlog, zowel online als in geprinte vorm, is uitsluitend bestemd voor zorgprofessionals en niet voor consumenten, patiënten of derden.

De informatie heeft als doel om een zo goed mogelijke informatiebron te zijn op het gebied van probiotica, oftewel probioticum – door de World Health Organization gedefinieerd als levende kleine organismen die een positieve uitwerking kunnen hebben op de gezondheid van de mens.

De producten van Winbiotic B.V. zijn geen geneesmiddel in de zin van de Geneesmiddelenwetgeving en mogen ook niet als zodanig worden gebruikt en/of ingezet door de zorgprofessional of anderszins door hen in die kwalificatie worden aangeprezen en/of aangewend. Voor uitingen - in de breedste zin van het woord - van de zorgprofessional jegens derden aanvaardt Winbotic B.V. op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

De informatie op deze website achter de inlog is met grote zorg samengesteld en wordt met grote zorg gereviseerd. De inhoud van deze websites is uitsluitend bedoeld ter informatie van de zorgprofessional. De informatie en gegevens op de websites worden gegeven op basis van “zoals het is” en “zoals ter beschikking gesteld”.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, is het gebruik van de informatie en gegevens op de website door de zorgprofessional voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Winbiotic B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie en gegevens; het geeft generlei garanties of toezeggingen, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend (voor zover wettelijk toegestaan), betreffende de informatie, de gegevens of de materialen op de website, inclusief – maar niet gelimiteerd tot - garanties, toezeggingen en/of uitspraken over de kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald doel en/of de verenigbaarheid en/of de risico’s van het gebruik in samenhang met gebruik van andere middelen.

Voor gebruik van zijn producten, anders dan op de voorgeschreven wijze, aanvaardt Winbiotic B.V. op geen enkele wijze aansprakelijkheid. De zorgprofessional dient zich - voordat hij/zij deze informatie van deze website op enigerlei wijze gebruikt – ervan te vergewissen dat de informatie op deze website en/of het gebruik van deze producten geschikt is voor zijn/haar doeleinden. Voordat de zorgprofessional enige beslissing neemt op basis van enige informatie op de website, adviseert Winbiotic B.V. ten sterkste om andere onafhankelijke informatiebronnen te raadplegen alvorens een beslissing te nemen.

Winbiotic B.V. verwijst op de website ook naar sites van derden. Hoewel deze links met grote zorgvuldigheid zijn geselecteerd, kan Winbiotic B.V. geen verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze site en mogelijke gevolgen die uit dit gebruik voortvloeien.

Copyright

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Winbiotic B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder expliciete schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om deze merken te gebruiken.

De inhoud van de website mag op generlei wijze gekopieerd, heruitgeven, gedownload, geplaatst, uitgezonden, verzonden, publiek toegankelijk gemaakt worden, of anderszins gebruikt worden, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De zorgprofessional stemt er tevens mee in om niets van de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of hier een afgeleide bewerking van te maken, behalve voor zijn/haar persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Voor al het andere gebruik van de inhoud van de website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Winbiotic B.V. nodig.

Tevens stemt de zorgprofessional ermee in om de website uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden en op een wijze die geen schade berokkent aan, of inbreuk pleegt op, de rechten van Winbiotic B.V. of enige derde of gebruiker. Verboden handelingen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het aanvallen, of leed of overlast veroorzaken bij een ander, het verzenden van onwettige, ongepaste, obscene of beledigende onderwerpen, het verstoren van de normale stroom van de dialoog op de website, het plaatsen of uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen berokkenen aan Winbiotic B.V. en aan enige derde of gebruiker.